PREVENTION OF THE SPREADING OF CORONAVIRUS
30/01/2020


เนื่องด้วยการระบาดของไวรัสโคโรน่า โรงละครคาลิปโซ กรุงเทพฯ  ให้ความตระหนักและใส่ใจในการหมั่นทำความสะอาดบริเวณที่มีการสัมผัสบ่อยครั้งด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรค เพื่อความปลอดภัยและสุขอนามัยของลูกค้าทุกท่านที่มาใช้บริการของเรา

PREVENTION OF THE SPREADING OF CORONAVIRUS IN OUR THEATER.
TO PREVENT AND PROTECT OUR GUESTS FROM INFECTION,
CALYPSO TEAM CLEANING ALL TOUCHING POINTS WITH DISINFECTANTS EVERY MINUTES.